X

Stały punkt konsultacyjny IPPCP Rzecznika Praw Przedsiębiorcy

Nasze Izba uruchamia stały punkt konsultacyjny Rzecznika MŚP.

Godziny:
W każdą środę w godzinach 13.00 – 15.00 w siedzibie naszej Izby.

Dyżury pełnią:

-Józef Bereżewski – członek Rady przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wiceprezes IPPCP

-Zbigniew Wejsman – członek Rady IPPCP

Zadania Rzecznika MŚP:

• opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
• pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
• działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Możliwości kompetencyjne Rzecznika MŚP:

Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.
Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:
• żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
• wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
• występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
• w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

Jak działa Rzecznik?

Rzecznik podejmuje działania z urzędu lub na wniosek.

Więcej na:
www.rzecznikmsp.gov.pl