Polska Centralna

To region gospodarczy o szczególnym znaczeniu, skrzyżowanie najważniejszych szlaków komunikacyjnych Polski i Europy. Gospodarcze serce kraju. Charakteryzuje się wysokim potencjałem dynamicznego i konkurencyjnego wzrostu.

Fakt ten to ogromna szansa a zarazem wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorców i pracodawców działających w tym regionie. Wymaga podjęcia działań skoordynowanych, synergicznych, nastawionych na wzajemne wsparcie w odnoszeniu biznesowego sukcesu!

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

to instytucja, której CELEM jest zapewnienie synergii działań podmiotów zaangażowanych w poprawę jakości współpracy i zasad etyki działalności gospodarczej oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego w regionie polski centralnej.

Izbę założyło ponad 120 firm. Nawiązaliśmy współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami otoczenia biznesu.

Izba działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gospodarczym.

Misja Wizja

Dołożymy wszelkich starań, by poprawiać współpracę między przedsiębiorcami, pracodawcami, organami władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, także organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami samorządu zawodowego.

Będziemy się wzajemnie wspierać w ramach prowadzonych działalności.

Będziemy podejmować i realizować wspólne działania aktywizacji i integracji środowisk.

Będziemy bazować na zasadach dobrowolności, zaufania, wzajemnej pomocy, efektywności, apolityczności i dialogu.